Zavodni svet

Zavodni svet zavzema vlogo vodilnega  organa v avtonomni šoli in ima torej vzgojno-izobraževalno in administrativno funkcijo, zastavlja cilje, projekte in programe, ki jih je treba izvršiti, preverja usklajenost rezultatov vzgojno-didaktične in administrativne dejavnosti ter njeno upravljanje.      

Delovanje in pristojnosti zavodnega sveta izhajajo iz predpisov Enotnega besedila zakonov o izobraževanju, iz zakonodajnega odloka  z dne 16. 04. 1994, št. 297.

Predsednik predstavlja zavodni svet  v odnosih  z zunanjimi ustanovami. O svojem delu je dolžan poročati svetu na prvi naslednji  seji.

Predsednik zavodnega sveta skliče svet vsaj pet dni pred napovedanim datumom in pri tem upošteva delovne obveznosti posameznih članov.

Vabilo morajo prejeti vsi člani zavodnega sveta, ena kopija pa mora biti razobešena na oglasni deski ravnateljstva in posamezne šole.

Predsednik zavodnega sveta mora sklicati svet na zahtevo predsednika izvršnega odbora ali večine članov istega sveta.

V predsednikovi pristojnosti je, da na prošnjo izvršnega odbora ali vsaj šestih  članov zavodnega sveta skliče izredno sejo.

V izrednih  slučajih  se lahko seja skliče v skrajšanem roku in sicer  dva dni pred njenim predvidenim datumom.

Vabilo o  sklicu mora vsebovati dnevni red, datum, kraj in uro  sestanka.