Vpisovanja za šolsko leto 2020/2021 - Iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021

Obveščamo, da se vpisovanje otrok v otroške vrtce, v osnovne šole in v srednjo šolo naše Večstopenjske šole začne v torek, 7.1.2020, in se bo zaključilo v petek, 31.1.2020.

Vpisovanje v prvi letnik otroškega vrtca poteka še vedno samo v papirnati obliki. Starši lahko dvignejo vpisne pole v vseh naših otroških vrtcih od torka, 7.1.2020 dalje. Od 30.12.2019 bodo vpisni dokumenti objavljeni na spletni strani šole (www.icgorizia.net) in na razpolago na glavnem sedežu Večstopenjske šole vsak dan od 11. do 13. ure. Vpisovanje v prvi letnik otroškega vrtca bo potekalo v uradih Večstopenjske šole v ul. Grabizio 38 po sledečem urniku:

 • od ponedeljka do petka od 11. do 13.00 ure;
 • ob sobotah od 10. do 12. ure;
 • ob sredah tudi popoldne od 15. do 17. ure.

Družine smejo vložiti le eno prošnjo za vpis.

Otroci, ki se prvič vpisujejo v otroški vrtec morajo, v skladu z zakonom št.119/2017 imeti potrdilo o opravljenem preventivnem cepljenju. Dokumentacija o opravljenem ceplejenju je predpogoj za vpis v vrtec.

Vpisovanje v prvi razred osnovnih šol, srednje šole in višje šole poteka v elektronski obliki s spletne strani www.istruzione.it/iscrizionionline. V ta namen prilagamo ministrsko okrožnico št. 22994 z dne 13.11.2019.

MEHANOGRAFSKE KODE

NIŽJA SREDNJA ŠOLA                      

 • IVAN TRINKO Ul. Grabizio, 38 34170 Gorica GOMM81201D

OSNOVNE ŠOLE                   

 • OTON ŽUPANČIČ Ul. del Brolo, 21 34170 Gorica GOEE81201E
 • FRAN ERJAVECUl. San Michele, 153 Štandrež GOEE81202G
 • JOSIP ABRAM Pevma, 1 34170 Gorica GOEE81203L
 • ALOJZ GRADNIK Bivio, 3434070 Števerjan (GO) GOEE81204N
 • LUDVIK ZORZUT Ul. Collio, 4 34071 Bračan (Krmin - GO)GOEE81205P

Lep pozdrav.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si comunica che le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e media del nostro Istituto comprensivo inizieranno martedì 07.01.2020 e si concluderanno venerdì 31.01.2020.

Le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia si effettuano ancora in forma cartacea. I moduli d'iscrizione saranno disponibili presso le nostre scuole dell'infanzia da martedì 07.01.2020. Dal 30.12.2019 la documentazione per l'iscrizione sarà disponibile anche sul sito internet della scuola (www.icgorizia.net) e presso la Segreteria della sede centrale nell'orario 11.00 – 13.00. Le iscrizioni si effettueranno presso la Segreteria della sede centrale dell'Istituto in via dei Grabizio n. 38, con il seguente orario:

 • dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
 • il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
 • il mercoledì anche al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

Ai sensi delle disposizioni della Legge n. 119/2017, i bambini che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell'infanzia devono aver assolto all'obbligo della vaccinazione preventiva. La documentazione dell'avvenuta vaccinazione costituisce requisito di accesso alla scuola dell'infanzia.

Le iscrizioni alle prime classi delle scuole primarie, della scuola media e delle scuole superiori verranno effettuate esclusivamente on-line dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline. A questo proposito si allega la circolare ministeriale n. 22994 di data 13.11.2019.

CODICI MECCANOGRAFICI

SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO                

 • IVAN TRINKOVia Grabizio, 38 34170 Gorizia GOMM81201D

SCUOLE PRIMARIE               

 • OTON ŽUPANČIČ Via del Brolo, 21 34170 Gorizia GOEE81201E
 • FRAN ERJAVEC Via San Michele, 153 S.Andrea Gorizia GOEE81202G
 • JOSIP ABRAM Piuma, 1 34170 Gorizia GOEE81203L
 • ALOJZ GRADNIKBivio, 34 34070 San Floriano del Collio (GO) GOEE81204N
 • LUDVIK ZORZUT ViaCollio, 4 34071 Brazzano (Cormons - GO) GOEE81205P

Con i migliori saluti.

                                                                                                                              Ravnateljica/Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                             Elisabetta KOVIC